Vážení klienti,

ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění, se při naší činnosti dostáváme do kontaktu s Vašimi osobními údaji. Zpracování osobních údajů je upraveno právními předpisy ČR, jakožto i přímo použitelným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Dle ust. čl. 13 odst. 1, 2 a čl. 14 odst. 1, 2 jsme povinni poskytnout Vám předem definované informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů při poskytování služeb. Při zpracování Vašich osobních údajů bude naše společnost vždy postupovat v souladu s platnou právní úpravou a etickými standardy.

Tímto Vám sdělujeme následující informace:

Zpracovatel

TELwork, s.r.o.
U Masokombinátu 1242, 293 06 Kosmonosy
IČ: 27154777, spisová značka C 100438 vedená u Městského soudu v Praze

Účel zpracování, pro který jsou Vaše osobní údaje určeny, je výlučně poskytování služeb elektronických komunikací a s tím související činnosti; právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je platná právní úprava, zejm. zákon o elektronických komunikacích v platném znění a Váš projev vůle, který spočívá v rozhodnutí, že chcete být s naší společností ve smluvním či faktickém právním vztahu.

Dotčenými osobními údaji jsou:

Osobní a identifikační zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, věk, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, fakturační údaje (např. druh, způsob a objem využívaných služeb), údaje o koncovém zařízení, e-mailové spojení, bankovní spojení.

Provozní:

Provozní údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj zpracovávaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Provozním údajem je vše, co je potřeba pro to, aby mohl klient využívat všech služeb, ke kterým jsme se smluvně zavázali.

Lokalizačními údaji

Lokalizační údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj zpracovávaný v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, který určuje zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení klienta, tj. např. údaj o síti či vysílači, k němuž je klient připojen.

Cookies

Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve vašem prohlížeči) a podobné techniky, které nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a jak jsou užívány naše webové služby a produkty. Soubory cookie jsou malé soubory, které internetové stránky ukládají na váš pevný disk nebo do paměti prohlížeče. Pomocí nich můžeme zjistit, kolikrát jste stránku navštívili, kolik stránku navštívilo lidí, můžeme zjistit a analyzovat, jak návštěvníci stránky využívají (včetně efektivity reklamy), ukládat vámi zadané informace, například vaše preference, a ukládat technické údaje užitečné pro vaše použití našich stránek. Soubory cookie pro relaci (cookie, které jsou vymazány po skončení relace prohlížeče) můžeme používat pro uložení vašeho uživatelského jména a prvků uživatelského profilu, usnadnění pohybu po stránkách (hlavně při vyhledávání informací a objednávání) a dalších informací užitečných pro správu relace. Soubory cookie můžete povolit nebo zakázat. Většina internetových prohlížečů je automaticky povoluje, ale můžete ve svém prohlížeči ručně změnit nastavení a soubory cookie zakázat, nebo vyžadovat upozornění při uložení souboru cookie do počítačeZdůrazňujeme, že ochranu podle platných právních předpisů požívají pouze osobní údaje fyzických osob.

Veškeré osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracovává společnost TELwork na základě projevu vůle spočívajícího v tom, že máte zájem o poskytování služeb poskytovaných naší společností, případě na základě zákonného zmocnění. Vaše osobní údaje jsou tedy vždy zpracovávány v souladu se platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje nebo údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy České republiky.

Vaše osobní údaje budou naší společností zpracovávány a uloženy po dobu poskytování služeb Vaší osobě, jakožto poté po dobu, po kterou je naše společnost dle platných právních předpisů povinna provádět jejich evidenci (zejm. v souvislosti s tzv. Data retention, která trvá po dobu šesti měsíců, nebo v souvislosti s případným sporným řízením vedeným s Vaší osobou, případně v souvislosti s řešením Vámi podaných reklamací na kvalitu služby nebo vyúčtování). Dříve, než uplynou zákonné lhůty, nelze Vaše osobní údaje z evidence naší společnosti odstranit.

Po celou dobu zpracování Vašich osobních údajů máte zákonné právo přístupu k Vaším osobním údajům, které budou naší společností zpracovávány.

Po celou dobu zpracování Vašich osobních údajů máte zákonné právo na opravu Vašich osobních údajů, zjistíte-li, že je v jejich evidenci chyba.

Po celou dobu zpracování Vašich osobních údajů máte zákonné právo v případě pochybností o zákonnosti či správnosti zpracování Vašich osobních údajů naší společností, podat stížnost u dozorového úřadu, což je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem v Praze.

Po celou dobu zpracování Vašich osobních údajů máte zákonné právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli společnost DI, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Jelikož je zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací naší zákonnou povinností, nemáte po dobu poskytování těchto služeb Vaší osobě, jakožto poté po dobu trvání zákonné povinnosti jejich dalšího ukládání právo žádat výmaz Vašich osobních údajů ani právo na omezení zpracování pod zákonný rozsah.

Pokud se budete domnívat, že společnost TELwork, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • požádat o vysvětlení
  • požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Bude-li taková Vaše žádost shledána oprávněnou, správce (DI) nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Zpracování Vašich osobních údajů naší společností je založeno na základě zákona v případě, kdy hodláte využívat našich služeb elektronických komunikací a související plnění. V případě, že odmítnete Vaše osobní údaje sdělit nebo vědomě sdělíte nesprávné osobní údaje, nemohou Vám být relevantní služby poskytnuty buď vůbec nebo jen v omezeném rozsahu, nebo hrozí jejich nesprávné poskytnutí.

Vaše osobní údaje nebudou nijak profilovány ani automaticky zpracovávány ve smyslu ust. čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vašimi osobními údaji nebude v rámci naší společnosti nakládáno jinak, než výlučně v souvislosti s poskytováním služeb Vaší osobě, a to v rámci příslušných zákonných, případně podzákonných norem; jiné zpracování Vašich osobních údajů je možné, jak bylo shora uvedeno, výlučně na základě Vašeho výslovného informovaného souhlasu.

Kontaktní údaje pro účely získání dalších informací, podání stížností či uplatnění dalších práv:

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

  • e-mailovou zprávou na: info@telwork.cz
  • písemnou formou na: TELwork, s.r.o., u Masokombinátu 1242, 293 06 Kosmonosy

Ve své korespondenci uvádějte prosím své jméno a adresu společně s číslem vašeho telefonního čísla, případně číslo vaší smlouvy pro jednoznačnou identifikaci.

Odvolání dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů k dalším účelům:

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat.